Trying to reach goshrine.com...
dummypretender Xennia2493
Nopic Stone_white_19
Stone_black_19 Tyytry
Rank
Captures
6.5 Komi
Loading...

Log in