Trying to reach goshrine.com...
Kairi zeus1001
Kairi.kingdom Stone_white_19
Stone_black_19 Zeus11
Rank
? Time ?
Captures
6.5 Komi
Loading...

Log in