Trying to reach goshrine.com...
bensenseii badwolf
Nopic Stone_white_19
Stone_black_19 45766922566614233
Rank
? Time ?
Captures
6.5 Komi
Loading...

Log in