Trying to reach goshrine.com...
pinwheel SakeNomiSensei
Nopic Stone_white_19
Stone_black_19 Kairi.kingdom
Rank
? Time ?
Captures
6.5 Komi
Loading...

Log in