Trying to reach goshrine.com...
Willem Matoutoufalaise
Raven Stone_white_19
Stone_black_19 Matoutoufalaise
Rank
? Time ?
Captures
6.5 Komi
Loading...

Log in